top of page
Depositphotos_4970290_original-e14538373
polishsectionk2.jpg

Polska Kolekcja

Polish-Americans make up approximately fifty percent of the Wallington population, and we strive to provide library services and materials for our Polish community. Our ever-growing collection includes over one thousand Polish language items for adults, children, and teens. We are always working to expand with new materials and keep up with our large, active Polish-language readership. 

Polscy Amerykanie stanowią około pięćdziesiąt procent populacji Wallington i staramy się zapewnić usługi biblioteczne i materiały dla naszej polskiej społeczności. Nasza stale powiększająca się kolekcja obejmuje ponad tysiąc pozycji w języku polskim dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Nieustannie pracujemy nad rozwojem o nowe materiały i nadążamy za naszym liczną, aktywną polskojęzyczną czytelniczką.

Darowizny Widziane

Donations are always welcome! We appreciate any new or gently-used Polish-language books that you would like to donate. Donations may be brought to the library during regular business hours. Thank you to our many past donors for your support of our collection. 

Darowizny są zawsze mile widziane! Doceniamy wszelkie nowe lub delikatnie używane polskojęzyczne książki, które chciałbyś przekazać. Darowizny można wnosić do biblioteki w normalnych godzinach pracy. Dziękujemy naszym licznym dawnym darczyńcom za wsparcie naszej kolekcji.

Dziękuje!

bottom of page